สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID ๑๙

09 สิงหาคม 2564